Korisni saveti

Kupoprodajni ugovor se overava kod Javnog beležnika-Notara koje obuhvata područje Osnovnog suda na kome se nalazi njegovo  službeno sedište, a kod koga Kupac i Prodavac odlaze sa Agencijom.
Razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti je u tome što na uknjižene nepokretnosti možete da stavite hipotekarne ili založne kredite, a na neuknjižene ne, što znači da se samo uknjiženi stanovi mogu kupovati preko kredita banke i firme...
Isplata kupoprodajne cene vrši se transferom novca sa računa Kupca na račun Prodavca u banci, a sve u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Odabir banke je stvar dogovora između Prodavca i Kupca. Celokupan proces transfera, sa otvaranjem deviznih...
Prvo je potrebno da sam objekat u kojem se nalazi nepokretnost bude snimljen i ucrtan, kao i da za isti postoji pravosnažna građevinska i upotrebna dozvola na ime investitora koji je sagradio predmetni objekat i od tog trenutka overen originalni...
Kapitalna dobit je razlika između kupljene i prodate vrednosti nepokretnosti, i ona po zakonu iznosi 15%. Od 06. oktobra 2012. godine, na osnovu Izmena Zakona o porezu na dohodak građana, svi oni koji su nekretninu u svom vlasništvu imali,...
Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, mora se legitimisati kao Prodavac. Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalima, overena od strane nadležnog suda, sa...
Od momenta zaključenja Predugovora, Prodavac je u obavezi da primi celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Kupcem. Do momenta zaključenja i overe glavnog Kupoprodajnog ugovora, Prodavac je dužan da izmiri sve svoje obaveze...
Obaveza Kupca je da isplati celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Prodavcem. Uobičajeno je da prilikom zaključenja Predugovora Kupac isplati 10% dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku,...
Primopredaja nepokretnosti, odnosno ulazak u posed, jeste proces koji prolazi kroz nekoliko faza: 1. Odlazak pre potpisivanja i overe Kupoprodajnog ugovora u nepokretnost, u kojoj se konstatuje da li je ispražnjena od lica i stvari; 2. Odlazak u...

Pages

 
Postavite pitanje
 
Ponudite Vašu nekretninu našoj Agenciji
 
Pošaljite e-mail