Procene nepokretnosti

Procena nekretnine, odnosno izrada elaborata procene vrednosti,  postupak je u kojem se koristi skup znanja i veština koje procenitelj (sudski veštak) poseduje kako bi mogao da na bazi svog iskustva, a koristeći naučne pristupe i metodologije, odredi i predvidi prodajnu cenu nekretnine, te odredi koje su moguće dobiti, odnosno prihodi, nekretnine u budućem vremenu koje se mogu izraziti u novcu.

Tržišna vrednost nekretnine

Tržišnu vrednost nepokretnosti predstavlja cena koju je moguće postići u datom trenutku na tržištu. Cena koju je moguće postići u datom trenutku na tržištu se sastoji od opsega koji čini donja granica tržišne vrednosti, realno očekivana tržišna vrednost i maksimalno očekivana tržišna vrednost.

Donju granicu tržišne vrednosti nepokretnosti predstavlja cena koju je sa velikom izvesnošću moguće postići na tržištu u kratkom periodu sa većinom kupaca.

Realno očekivanu tržišnu vrednost nepokretnosti predstavlja cena koju je moguće postići sa izvesnošću u razumnom roku sa većinom potencijalnih kupaca.

Maksimalno očekivanu tržišnu vrednost nepokretnosti predstavlja cena koju je sa ograničenom izvesnošću moguće postići u kratkom periodu sa malim brojem kupaca koji su iz subjektivnih razloga posebno zainteresovani za predmetnu nepokretnost.

Odnos ponude i tražnje definiše u kom delu opsega tržišne vrednosti nepokretnosti će se kretati postignuta prodajna cena.

U slučaju da je ponuda veća od tražnje, period za postizanje prodajne cene će biti duži a prodajna cena će se kretati uglavnom između donje granice tržišne vrednosti i realno očekivane tržišne vrednosti nepokretnosti.

U slučaju da je ponuda manja od tražnje, period za postizanje prodajne cene će biti kraći a prodajna cena će se kretati uglavnom između realno očekivane tržišne vrednosti i maksimalno očekivane tržišne vrednosti nepokretnosti.

Metod utvrđivanja opsega tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti predstavlja poređenje sa postignutim cenama sličnih ili istih nepokretnosti koje su prodate u skorije vreme uz uvažavanje i vrednovanje svih specifičnosti koje predmetna nepokretnost poseduje na dan procene.

Informacije o prodatim i nekretninama u ponudi, traženim i postignutim prodajnim cenama veštak prikuplja samostalno na tržištu nekretnina, u kontaktu sa ovlašćenim lokalnim agencijama za promet nekretnina i na sve druge primerene načine.

Sudski veštak građevinske struke – specijalista – procenitelj nekretnina

Zoran Đurić
zoran@procenitelj.rs
063/217-977
www.nekretnine-procena.rs
 

Nazad na listu Usluga
 
Postavite pitanje
 
Ponudite Vašu nekretninu našoj Agenciji
 
Pošaljite e-mail